سه شنبه 04 مهر 1402

مزایده ها و مناقصه ها

 

آگهی مناقصه عمومی شماره  1402/9/ش

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای خط انتقال و نصب تجهیزات چاه شماره 3  شهرک صنعتی خرمدشت

 1. -   شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره (2002001085000009) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهادات مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
 2. -   تاریخ انتشار در سامانه  سه شنبه 30/03/1402 ساعت 15 می باشد.
 3. -   آخرین مهلت خرید اسناد مناقصه تا ساعت 15 روز سه شنبه 06/04/1402
 4. -    آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت تا ساعت 15 روز شنبه 17/04/1402
 5. -   آخرین مهلت تسلیم ضمانت نامه (فیزیکی) به کارفرما ساعت 10 روز یکشنبه 18/04/1402
 6. -    زمان بازگشایی پاکات الف و ب در ساعت 11روز یکشنبه 18/04/1402
 7. -   زمان بازگشایی پاکت ج در ساعت 9 روز یکشنبه 25/04/1402

7-اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در :  قزوین، بلوار امیر کبیر، مجتمع ادارات پونک

کد پستی : 3414945197  تلفن تماس : 33692770 028،سایت اینترنتی: www.qazviniec.ir

8-مبلغ برآورد: 75.445.628.578 ریال است که بر اساس فهارس بهای ابنیه، انتقال و توزیع آب روستایی، شبکه توزیع آب، تاسیسات برقی، توزیع نیروی برق و تجهیزات آب و فاضلاب سال1402 محاسبه گردیده است.

9- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 3.800.000.000 ریال می باشد.

10- مدت قرارداد:   3 ماه

  11-  محل اجرای پروژه : شهرک صنعتی خرمدشت  واقع در کیلومتر 25 جاده تاکستان آوج

12 شرایط شرکت کنندگان : دارا بودن رتبه 5 تاسیسات تجهیزات از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاری و همراه با رضایتنامه و صورتجلسه تحویل که پیمانکار رأساً با دستگاههای اجرایی ( طبق تعریف ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ) طی مدت 10 سال گذشته منعقد نموده باشد.

تبصره  : پیمانکاران دارای سابقه همکاری با این شرکت در صورت اخذ 80 امتیاز از فرم ارزیابی (پیوست اسناد مناقصه) از کارفرما می توانند درمناقصه شرکت نمایند، بدیهی است عدم کسب امتیاز مذکور به منزله عدم صلاحیت لازم مناقصه گر جهت شرکت در مناقصه می باشد.

 

روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین

 

 

 

 

آگهی مناقصه عمومی شماره  1402/10/ش

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث سوله کارگاهی  شهرک صنعتی کاسپین

 1. -   شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره (2002001085000010) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهادات مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
 2. -   تاریخ انتشار در سامانه  سه شنبه 30/03/1402 ساعت 15 می باشد.
 3. -   آخرین مهلت خرید اسناد مناقصه تا ساعت 15 روز سه شنبه 06/04/1402
 4. -    آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت تا ساعت 15 روز شنبه 17/04/1402
 5. -   آخرین مهلت تسلیم ضمانت نامه (فیزیکی) به کارفرما ساعت 10 روز یکشنبه 18/04/1402
 6. -    زمان بازگشایی پاکات الف و ب در ساعت 11روز یکشنبه 18/04/1402
 7. -   زمان بازگشایی پاکت ج در ساعت 9 روز یکشنبه 25/04/1402

7-اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در :  قزوین، بلوار امیر کبیر، مجتمع ادارات پونک

کد پستی : 3414945197  تلفن تماس : 33692770 028،سایت اینترنتی: www.qazviniec.ir

8-مبلغ برآورد: 54.544.211.460 ریال است که بر اساس فهارس بهای ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی سال1402 محاسبه گردیده است.

9- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 2.730.000.000 ریال می باشد.

10- مدت قرارداد:   9 ماه

  11-  محل اجرای پروژه : شهرک صنعتی کاسپین  واقع در کیلومتر 25 آزادراه قزوین کرج

12 شرایط شرکت کنندگان : دارا بودن رتبه 5 ابنیه از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاری و همراه با رضایتنامه و صورتجلسه تحویل که پیمانکار رأساً با دستگاههای اجرایی ( طبق تعریف ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ) طی مدت 10 سال گذشته منعقد نموده باشد.

تبصره  : پیمانکاران دارای سابقه همکاری با این شرکت در صورت اخذ 80 امتیاز از فرم ارزیابی (پیوست اسناد مناقصه) از کارفرما می توانند درمناقصه شرکت نمایند، بدیهی است عدم کسب امتیاز مذکور به منزله عدم صلاحیت لازم مناقصه گر جهت شرکت در مناقصه می باشد.

 

روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین

 

 

 

 

 

آگهی مناقصه عمومی شماره  1402/11/ش

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاری و لوله گذاری جدار چاه آب شماره 3 شهرک صنعتی لیا

 1. -   شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره (2002001085000011) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهادات مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
 2. -   تاریخ انتشار در سامانه  چهارشنبه 31/03/1402 ساعت 15 می باشد.
 3. -   آخرین مهلت خرید اسناد مناقصه تا ساعت 15 روز چهارشنبه 07/04/1402
 4. -    آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت تا ساعت 15 روز یکشنبه 18/04/1402
 5. -   آخرین مهلت تسلیم ضمانت نامه (فیزیکی) به کارفرما ساعت 10 روز دوشنبه 19/04/1402
 6. -    زمان بازگشایی پاکات الف و ب و ج در ساعت 11روز دوشنبه 19/04/1402

7-اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در :  قزوین، بلوار امیر کبیر، مجتمع ادارات پونک

کد پستی : 3414945197  تلفن تماس : 33692770 028،سایت اینترنتی: www.qazviniec.ir

8-مبلغ برآورد: 19.421.671.012 ریال است که بر اساس فهرست بهای رشته چاه سال1402 محاسبه گردیده است.

9- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 980.000.000 ریال می باشد.

10- مدت قرارداد:   3 ماه

  11-  محل اجرای پروژه : شهرک صنعتی لیا  واقع در کیلومتر 14 جاده قزوین بوئین زهرا

12 شرایط شرکت کنندگان : دارا بودن رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاری و دارا بودن حداقل یک قرارداد مشابه( از نظر حجم کار و یا از نظر ریالی ) با موضوع مناقصه همراه با رضایتنامه و صورتجلسه تحویل که پیمانکار رأساً با دستگاههای اجرایی ( طبق تعریف ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ) طی مدت 10 سال گذشته منعقد نموده باشد.

تبصره  : پیمانکاران دارای سابقه همکاری با این شرکت در صورت اخذ 80 امتیاز از فرم ارزیابی (پیوست اسناد مناقصه) از کارفرما می توانند درمناقصه شرکت نمایند، بدیهی است عدم کسب امتیاز مذکور به منزله عدم صلاحیت لازم مناقصه گر جهت شرکت در مناقصه می باشد.

 

روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین

 

 

 

 

آگهی مناقصه عمومی شماره  1402/12/ش

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث سوله های صنعتی فاز اول مجتمع کارگاهی پارک صنعتی لیا

 1. -   شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره (2002001085000012) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهادات مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
 2. -   تاریخ انتشار در سامانه  چهارشنبه 31/03/1402 ساعت 15 می باشد.
 3. -   آخرین مهلت خرید اسناد مناقصه تا ساعت 15 روز چهارشنبه 07/04/1402
 4. -    آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت تا ساعت 15 روز یکشنبه 18/04/1402
 5. -   آخرین مهلت تسلیم ضمانت نامه (فیزیکی) به کارفرما ساعت 10 روز دوشنبه 19/04/1402
 6. -    زمان بازگشایی پاکات الف و ب در ساعت 11روز دوشنبه 19/04/1402
 7. -   زمان بازگشایی پاکت ج در ساعت 9 روز دوشنبه 26/04/1402

 

7-اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در :  قزوین، بلوار امیر کبیر، مجتمع ادارات پونک

کد پستی : 3414945197  تلفن تماس : 33692770 028،سایت اینترنتی: www.qazviniec.ir

8-مبلغ برآورد: 390.381.941.391 ریال است که بر اساس فهارس بهای رشته ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی و توزیع نیروی برق سال1402 محاسبه گردیده است.

9- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 14.000.000.000 ریال می باشد.

10- مدت قرارداد:   12 ماه

  11-  محل اجرای پروژه : پارک صنعتی لیا  واقع در کیلومتر 15 جاده قزوین بوئین زهرا

12 شرایط شرکت کنندگان : دارا بودن رتبه 5 ابنیه از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاری و همراه با رضایتنامه و صورتجلسه تحویل که پیمانکار رأساً با دستگاههای اجرایی ( طبق تعریف ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ) طی مدت 10 سال گذشته منعقد نموده باشد.

تبصره  : پیمانکاران دارای سابقه همکاری با این شرکت در صورت اخذ 80 امتیاز از فرم ارزیابی (پیوست اسناد مناقصه) از کارفرما می توانند درمناقصه شرکت نمایند، بدیهی است عدم کسب امتیاز مذکور به منزله عدم صلاحیت لازم مناقصه گر جهت شرکت در مناقصه می باشد.

 

روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین

 

 

 

 

 

 

فراخوان تامین آب

 

 

شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در نظر دارد جهت تامین آب صنایع در شهرک ها و نواحی صنعتی استان وفق دستورالعمل نحوه اجرای مواد 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب و شیوه نامه نحوه اصلاح و تعدیل پروانه های بهره برداری چاه های آب فعال و مجاز کشاورزی و تبدیل آن به صنعتی طبق مقررات اقدام نماید. لذا دارندگان چاههای مجاز و فعال کشاورزی در صورت تمایل به این امر می توانند اسناد و مدارک مستند خود تا تاریخ 10/04/1402 به شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین واقع در مجتمع ادارات پونک خیابان آتش نشانی پلاک 3 ارئه نمایند.

(اسناد و مدارک لازم به پیوست ارسال گردد)

 

 

 

چک لیست

وضعیت چاه

فعال

 

غیرفعال

 

نوع پروانه (مجوز)

صنعتی

 

کشاورزی

 

شماره و تاریخ مجوز

 

ساعت کارکرد چاه در سال

 

دبی خروجی چاه

 

نوع چاه

عمیق

 

نیمه عمیق

 

عمق چاه

 

نوع و ظرفیت پمپ شناور

 

وضعیت تجهیزات اتاقک چاه

 

آدرس چاه

 

نام و نام خانوادگی

 

آدرس و شماره تماس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آگهی مزایده عمومی شماره 1402/2/ش

«فراخوان مزایده عمومی واگذاری حق بهره برداری از اراضی صنعتی شهرک صنعتی کاسپین 2»

شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین در نظر دارد مزایده عمومی به شماره (2002001085000002) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهادات مزایده گران و بازگشایی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان می بایست اسناد مزایده منجمله ضمانت نامه را تهیه و به همراه پیشنهاد قیمت با رعایت تشریفات موجود در سامانه تدارکات الکترونیک دولت ارائه نمایند بالاترین قیمت پیشنهادی متقاضیانی که دارای شرایط و امتیاز لازم هستند به عنوان برنده معرفی خواهند شد .

*- تاریخ انتشاراسناد در سامانه ستادایران ، 20/04/1402 می باشد.

*- آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده  تا ساعت 16:00 مورخه 27/04/1402می باشد.

*- زمان برگزاری جلسه ی حضوری تشریح اسناد مزایده ، ساعت 10:00 صبح مورخه 28/04/1402 واقع در دفتر معاونت برنامه ریزی شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین می باشد.

*- آخرین مهلت ارائه پیشنهادات در سامانه: تا ساعت 16:00 مورخه 08/05/1402 می  باشد.

*- آخرین مهلت تسلیم اصل ضمانت نامه به دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین تا ساعت 10:00 صبح مورخه 09/05/1402خواهد بود

*- زمان بازگشایی پیشنهادات : ساعت 10:00 صبح مورخه 10/05/1402 می باشد.

توضیح : زمان اعلام برنده مزایده : ساعت 10:00 صبح مورخه 11/05/1402 .

*- اطلاعات دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مزایده ، ارائه اصل ضمانت نامه و جلسه ی تشریح اسناد :

شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در :  قزوین ، مجتمع ادارات پونک- بلوار حج خیابان آتش نشانی پلاک 3 ، تلفن تماس : 33692770 028 داخلی 132

*- مشخصات قطعات :

ردیف

شهرک صنعتی

کد قطعه

نوع کاربری

مجموع مساحت (مترمربع)

میزان آب(متر مکعب درسال)

میزان برق (کیلووات)

میزان گاز(مترمکعب درسال)

قیمت پایه واگذاری هر مترمربع حق بهره برداری(ریال)

قیمت پایه واگذاری حق بهره برداری(ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مزایده (ریال)

هزینه کارشناسی(ریال)

1

کاسپین2

F3-1

برق و الکترونیک -فلزی

8686

4000

217

830.000

19.000.000

165.034.000.000

8.251.700.000

279.000.000

2

3

4

5

 

*- پرداخت هزینه کارشناسی قطعات مورد مزایده  بر عهده برنده ی مزایده خواهد بود.

*- قطعات موضوع مزایده  دارای مستحدثات ایجادی بوده و برنده مزایده موظف به پرداخت مبلغ مستحدثات در زمان عقد قرارداد به قیمت کارشناسی به صورت نقدی می باشد .

*- محل بازدید موضوع مزایده : 

 شهرک صنعتی کاسپین 2 طبق کروکی نظر کارشناسی مندرج در پیوست شماره «5» اسناد مزایده

 

                                                                                                                    روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین

 

 

 

 

تنظیمات قالب