پنجشنبه 04 مرداد 1403

مدیران عامل سابق

سید علی محمد قاسمی موسوی

( زمان مدیریت: از سال 76 تا 80 )

محمد علی عزیز محمدی

( زمان مدیریت: از سال 80 تا 82 )

رضا نثاری

( زمان مدیریت: از سال 82 تا 86 )

 

علیرضا ذاکرانی

( زمان مدیریت: از سال 86 تا 87 )

 

عبدالقهار ناصحی

( زمان مدیریت: از سال 87 تا 95 )

حمیدرضا خانپور

( زمان مدیریت: از سال 95 تا 1400 )

تنظیمات قالب