پنجشنبه 04 مرداد 1403

خدمات زیرساخت صنعتی

 

 

 

 

اطللاعات کلیه شهرک ها و نواحی صنعتی تابعه استان قزوین

 

 

شهرک صنعتی کاسپین

 

موقعیت جغرافیایی: کیلومتر 30 بزرگراه قزوین تهران

مساحت: فاز یک 230 هکتار ( واگذار شده) ، فاز دوم توسعه 105 هکتار( واگذار شده ) ، فاز سوم توسعه 163 هکتار ( واگذار شده ) و فاز چهارم توسعه 35 هکتار ( واگذار شده ) و فاز پنجم به مساحت تقریبی150 هکتار در مرحله تملک می باشد.

امکانات: آب، برق، گاز، تلفن ، شبکه فاضلاب، تصفیه خانه فاضلاب ، پست اصلی برق ،  ایستگاه آتش نشانی ، ایستگاههای پمپاژ، فضای سبز ، روشنایی معابر، سردرب ورودی ، مجتمع کارگاهی باسکول،  مجتمع تجاری ، انبار، ساختمان کسب و کار ، بانک و.....

 

دارای سند مالکیت: تفکیکی

فاصله تا مرکز استان: 30 کیلومتر

فاصله تا تهران و فرودگاه: 120 کیلومتر

فاصله تا ایستگاه راه آهن: 25 کیلومتر

 

 

 

 

شهرک صنعتی لیا

 

 

موقعیت جغرافیایی: کیلومتر  14 جاده قزوین بوئین زهرا

مساحت:   فاز یک 150 هکتار(واگذار شده) ، فاز دوم 117 هکتار(واگذار شده) و فاز 3 حدود 100 هکتار تملک شده و در حال واگذاری می باشد.

امکانات:  آب، برق، گاز، تلفن، فضای سبز ، روشنایی معابر، شبکه فاضلاب ،تصفیه خانه فاضلاب، ساختمان اداری و نگهبانی ،ایستگاه آتش نشانی ، انبار ، مجتمع کارگاهی، پست اصلی برق، واحدهای تجاری، بانک و....

 

دارای سند مالکیت: تفکیکی

فاصله تا مرکز استان: 14 کیلومتر

فاصله تا تهران و فرودگاه: 161 کیلومتر

فاصله تا ایستگاه راه آهن: 14 کیلومتر

 

 

 

 

 

شهرک صنعتی آراسنج

 

موقعیت جغرافیایی: کیلومتر 4 جاده بوئین زهرا- ساوه

مساحت:    137  هکتار (در حال واگذاری)

امکانات: آب، برق، گاز ، تلفن ، فضای سبز ، شبکه روشنایی ،ساختمان اداری و نگهبانی ، ایستگاه آتش نشانی، شبکه فاضلاب ، مغازه های تجاری و....

 

دارای سند مالکیت: تفکیکی

فاصله تا مرکز استان: 55 کیلومتر

فاصله تا تهران و فرودگاه: 150کیلومتر

فاصله تا ایستگاه راه آهن: 55 کیلومتر

 

 

 

شهرک صنعتی حیدریهموقعیت جغرافیایی کیلومتر 17 جاده ترانزیت تاکستان زنجان

مساحت: 108 هکتار(واگذار شده) و طرح توسعه شهرک به مساحت 500 هکتار در مرحله تمکل و آماده سازی می باشد

امکانات: آب، برق، گاز، تلفن ، فضای سبز ، ساختمان اداری و نگهبانی ، شبکه روشنایی ، شبکه فاضلاب تصفیه خانه فاضلاب ،پست اصلی برق ، ایستگاه آتش نشانی و ...

 

فاصله تا مرکز استان: 50 کیلومتر

فاصله تا تهران و فرودگاه: 200 کیلومتر

فاصله تا ایستگاه راه آهن: 25 کیلومتر

 

 

 

 

 

شهرک صنعتی کاسپین 2 ( آبیک )

 

موقعیت جغرافیایی: کیلومتر 50 بزرگراه قزوین - تهران

مساحت:    100 هکتار (در حال واگذاری)

امکانات : آب، برق،گاز ،تلفن، شبکه روشنایی ، شبکه فاضلاب، فضای سبز، راه دسترسی ، ساختمان اداری و نگهبانی ، ایستگاه آتش نشانی و..... 

دارای سند مالکیت: ثبتی

فاصله تا مرکز استان: 55 کیلومتر

فاصله تا تهران و فرودگاه: 111 کیلومتر

فاصله تا ایستگاه راه آهن: 6 کیلومتر

 

 

 

ناحیه صنعتی دانسفهان

موقعیت جغرافیایی: کیلومتر 20 محور بوئین زهرا - همدان

مساحت: 4/44 هکتار

امکانات: آب، برق، گاز، تلفن، شبکه روشنایی، فضای سبز ، ساختمان اداری و نگهبانی، ایستگاه آتش نشانی و .....

 

دارای سند مالکیت: تفکیکی

فاصله تا مرکز استان: 85 کیلومتر

فاصله تا تهران و فرودگاه: 207 کیلومتر

فاصله تا راه آهن: 85 کیلومتر

فاصله تا تهران: 205 کیلومتر

 

 

 

شهرک صنعتی خرمدشت

شهرک صنعتی خرمدشت از بزرگترین شهرکهای صنعتی کشور محسوب می شود که در 6 فاز طراحی شده است و در حال حاضر فاز اول و دوم این شهرک در حال واگذاری به متقاضیان می باشد.

 

موقعیت جغرافیایی:  کیلومتر 28 جاده تاکستان آوج همدان

مساحت:    2233 هکتار(در حال واگذاری)

امکانات: آب، برق، گاز، تلفن، شبکه فاضلاب ، شبکه روشنایی ، کانالهای دفع سیلاب، انبار ، ایستگاه آتش نشانی و تصفیه خانه فاضلاب در مرحله احداث

 

فاصله تا مرکز استان: 60 کیلومتر

فاصله تا تهران و فرودگاه: 210 کیلومتر

فاصله تا ایستگاه راه آهن: 35 کیلومتر

 

 

 

ناحیه صنعتی آوج

موقعیت جغرافیایی: کیلومتر 3 جاده آوج - همدان

مساحت:  66 هکتار( در حال واگذاری)

امکانات: آب، برق، گاز، تلفن، ساختمان اداری ، شبکه روشنایی ،کانالهای دفع سیلاب، فضای سبز و.......

 

دارای سند مالکیت: ثبتی

فاصله تا مرکز استان: 126 کیلومتر

فاصله تا تهران و فرودگاه: 210 کیلومتر

فاصله تا ایستگاه راه آهن: 126 کیلومتر

 

 

 

 

شهرک صنعتی حکیمیه

موقعیت جغرافیایی: کیلومتر 15 جاده بوئین زهرا- همدان

مساحت: 422 هکتار ( در حال واگذاری)

امکانات: آب ،برق، گاز ، تلفن، ساختمان اداری و نگهبانی ، فضای سبز، شبکه روشنایی و...

 

دارای سند مالکیت: ثبتی

فاصله تا مرکز استان: 65 کیلومتر

فاصله تا تهران و فرودگاه: 187 کیلومتر

فاصله تا راه آهن: 65 کیلومتر

 

 

 

 

ناحیه صنعتی اسفرورین

 

موقعیت جغرافیایی: کیلومتر 2 محور اسفرورین به شال

مساحت: 28 هکتار(در حال واگذاری)

امکانات: آب ، گاز، برق، تلفن، راه دسترسی، فضای سبز و ....

 

دارای سند مالکیت: ثبتی

فاصله تا مرکز استان: 60 کیلومتر

فاصله تا تهران و فرودگاه: 207 کیلومتر

فاصله تا ایستگاه راه آهن: 25 کیلومتر

 

 

 

شهرک صنعتی شال

 

موقعیت جغرافیایی: کیلومتر 20 جاده بوئین زهرا به دانسفهان (کیلومتر9 جاده قلعه گنجی)

مساحت :84 هکتار( در حال واگذاری)

امکانات : آب ، برق،گاز، تلفن، راه دسترسی ، ساختمان اداری  و نگهبانی و .....

 

دارای سند مالکیت تفکیکی

فاصله تا مرکز استان: 60 کیلومتر

فاصله تا تهران و فرودگاه: 207 کیلومتر

فاصله تا ایستگاه راه آهن: 60 کیلومتر

 

 

ناحیه صنعتی نیکویه

 

موقعیت جغرافیایی: کیلومتر 40 اتوبان قزوین به لوشان ، کیلومتر 10 ابتدای جاده روستای نیکویه

مساحت : 78 هکتار

امکانات : آب ، برق، تلفن،روشنایی، راه دسترسی و ....

 

دارای سند مالکیت ثبتی

فاصله تا مرکز استان : 55 کیلومتر

فاصله تا تهران فرودگاه : 130 کیلومتر

فاصله تا ایستگاه راه آهن : 12 کیلومتر

فاصله تا تهران : 189 کیلومتر

 

 

ناحیه صنعتی طارم

موقعیت جغرافیایی : کیلومتر 2 محور سیاهپوش به سیردان منطقه طارم

مساحت : 30 هکتار

امکانات : آب ، برق، تلفن، راه دسترسی ، روشنایی ، ساختمان اداری و نگهبانی، فضای سبز و ....

 

فاصله تا مرکز استان : 115 کیلومتر

فاصله تا فرودگاه : 120 کیلومتر

فاصله تا راه آهن : 25 کیلومتر

فاصله تا تهران : 250 کیلومتر

 

 

ناحیه صنعتی الموت

موقعیت جغرافیایی: کیلومتر 60 جاده قزوین الموت، کیلومتر 2 محور روستای معلم به کوچنان

مساحت : 7 هکتار

امکانات : آب، برق، راه دسترسی، فضای سبز، ساختمان اداری و ....

 

فاصله تا مرکز استان : 85 کیلومتر

فاصله تا تهران و فرودگاه : 240 کیلومتر

فاصله تا راه آهن : 85 کیلومتر

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب