سه شنبه 01 خرداد 1403

خدمات الکترونیکی

حمایت از ایجاد و توسعه کنسرسیوم های صادراتی و شرکت های مدیریت صادرات

ابطال پروانه تاسیس شهرک ها و نواحی صنعتی غیر دولتی

فرایند تمدید پروانه تاسیس شهرکها و نواحی صنعتی غیر دولتی

فرایند صدور دفترچه قرارداد المثنی در شهرک های صنعتی

فرایند مجوز تغییرات قرارداد حق بهره برداری در شهرک های صنعتی

فرایند صدور مجوز تفکیک قرارداد در شهرک های صنعتی

فرایند صدور مجوز تجمیع قرارداد در شهرک های صنعتی

فرایند صدور مجوز تغییر نام قرارداد در شهرکهای صنعتی

فرایند صدور مجوز حق بهره برداری زمین در شهرک های صنعتی

مجوز نقل وانتقال

حق بهره برداری زمین

فرایند صدور پروانه تاسیس شهرک و نواحی صنعتی غیر دولتی

فرایند صدور پروانه بهره برداری شهرک ها و نواحی صنعتی غیر دولتی

ابطال پروانه بهره برداری شهرک هاو نواحی صنعتی غیر دولتی

فرایند صدور پروانه توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی غیر دولتی

تمدید پروانه توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی غیر دولتی

فرایند صدور پروانه بهره برداری توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی غیر دولتی

فرایند ابطال پروانه بهره برداریتوسعه شهرک ها و نواحی صنعتی غیر دولتی

فرایند صدور گواهی ساخت و ساز در شهرک ها و نواحی صنعتی

فرایند صدورگواهی پایان کار در شهرک ها و نواحی صنعتی

قرایند مجوز احداث واحدها در شهرک ها و نواحی صنعتی

فرایند مجوز تغییر کاربری واحدهای مستقر در شهرک ها و نواحی

فرایند تغیر فعالیت واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی

فرایند مجوز کاربری تغییر فعالیت واحدهای مستقر در شهرک ها ونواحی صنعتی

فرایند صدور قبوض فاضلاب بهای واحدهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی

فرایند صدور قبوض آب بهای واحدهای مستقرر در شهرکها و نواحی صنعتی

فرایند صدور قبوض حق شارژ واحدهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی

فرایند ارائه انواع معرفی نامه( انشعابات آب، برق، تلفن، گاز و فاضلاب ) به واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی

فرایند ارائه خدمات عمومی به واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی

فرایند صدور ارائه تسهیلات در قالب کمک های وجوه اداره شده به صنایع کوچک و متوسط

قرایند صدور ارائه تسهیلات در قالب کمک های فنی اعتباری به صنایع کوچک و متوسط

فرایند استقرار متقاضیان در مراکز خدمات فن آوری و کسب و کار شهرک های و نواحی صنعتی

فرایند صدور معرفی نامه بانک جهت ترهین واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی

فرایند صدور معرفی نامه جهت ضمانت نامه های اعتباری برای صنایع کوچک و متوسط واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی

آموزش شاغلین صنایع کوچکو متوسط واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی

برگزاری تورهای صنعتی برای واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی

اعزام نمایندگان صنایع کوچک و متوسط و واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی

برگزاری تورهای صنعتی و اعزام نمایندگان صنایع کوچک و متوسط و واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی

حمایت از پایان نامه های دانشجویی مرتبط با صنایع مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی

اجرای طرح های پژوهشی مرتبط با صنایع کوچک و متوسط و شهرک ها و نواحی صنعتی

صدور معرفی نامه جهت پذیرش صنایع کوچک و متوسط و واحدهای مستقر در شهرکها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی در بورس کالا و فرابورس

حمایت و راهبری پروژه های صنایع کوچک و متوسط از طریق مرکز مبادله پیمانکاری در خوشه های کسب و کار، شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

شناسایی، راهبری و حمایت از توسعه خوشه های کسب و کار

ارائه خدمات مشاوره ای به واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، صنایع کوچک و متوسط و ذینفعان خوشه های کسب و کار

اعطای مشوقات به طرف قرارداد حق بهره برداری در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

ارائه وضعیت مالی به طرف قرارداد حق بهره برداری در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

تسویه حساب انصراف از قرارداد حق بهره برداری در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

انتقال قطعی سند مالکیت طرف قرارداد حق بهره برداری در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

فرایند صدور مجوز جانشینی بانک در قراردادهای حصدور مجوز جانشینی بانک در قراردادهای حق بهره برداری مستقر در شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

اطلاع رسانی امور مرتبط با صنایع کوچک و متوسط و شهرکها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

بازرسی و رسیدگی به شکایات کلیه ذینفعان مرتبط با شهرکها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب